Xử lý nước thải cao su

Nước thải cao su được thải từ các quá trình sản xuất hay chế biến cao su sẽ đi qua mương dẫn đến song chắn rác và đến bể gạn mủ. Đến đây sẽ loại bỏ các loại rác có kích thước lớn để tránh tình trạng máy bơm và đường ống xử lý nước thải bị tắc. Các bông mủ lơ lửng trong nước thải sau khi đi qua bể gạn mủ để được loại bỏ.

Rate this post